Zamawiający:
1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 50 KM z ładowaczem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
16700000-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

Dokumenty.
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają obowiązek dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania (art. 25.1).
a) formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
b) oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postepowaniu (art. 25A ust. 1 pkt 1);
c) parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4;
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) pełnomocnitwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Dokument powinien być przedłożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące;
f) w przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załacznik nr 2) na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty zobowiazania podmiotów trzecich w zakresie wskazanym w oświadczeniu;
g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
i) W przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załacznik nr 2) na zasoby innych podmiotów dokumenty potwierdzające spełnianie konkretnego warunku udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczace wskazanych podmiotów;
j) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, realizacją co najmniej dwóch podobnych zamówień, o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5;
k) oświadczenie, że wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
l) W przypadku kiedy Wykonawce nie należy do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą składa stosowne oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6. Jeżeli Wykonawca nalezy do grupy kapitałowej nie składa tego załacznika.
2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (art. 24 ust. 11).
Wykonawca, który wraz z ofertą nie złożył oświadczenia (dzał VI ust. 1 pkt l) – załacznik nr 6) o braku przynalezności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, które mogłaby prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załacznik nr 6a
3. Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. (art. 26 ust. 2)
4. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Dziale, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.


Termin realizacji:
40 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2016-10-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-10-04 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Termin płatności - 3%
Gwarancja - 27%
TYermin dostawy - 10%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
29.09.2016

Pytania P1 P2 P3

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 50 KM z ładowaczem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytania:

PISMO NR 1
Pytanie 1:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, pkt 5) określił długość całkowitą ciągnika na 3400-3600 mm, a jednocześnie Zamawiający wymaga zainstalowania przedniego TUZ na ciągniku. Czy podany powyżej zakres ma dotyczyć ciągnika z zainstalowanym przednim TUZ czy bez? Jeśli bez. to czy Zamawiający dopuszcza ciągnik rolniczy o długości całkowitej wynoszącej 3240 mm?”
Odpowiedź:
Długość całkowita 3400-3600 mm bez TUZ. Zamawiający nie dopuszcza ciagnika o długości 3240mm.

Pytanie 2:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, pkt 21) określił minimalny udźwig tylnego podnośnika na minimum 1800 kg. Czy Zamawiający dopuszcza ten parametr na poziomie 1750 kg?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza udźwig tylnego podnośnika na poziomie 1750kg.

Pytanie 3:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, pkt 25) wskazał na konieczność wyposażenia ciągnika w złącza bezkroplowe minimum 6 szt. (3 pary). Czy w związku z wyposażeniem ciągnika w przedni TUZ Zamawiający wymaga, aby któraś z par była „wyprowadzona" z przodu ciągnika?”
Odpowiedź:
Jedną parę należy wyprowadzić do przodu ciągnika umozliwiającą intalację np. pługa śnieżnego.

Pytanie 4:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, pkt 26) określił wydatek pompy hydraulicznej na minimum 45 l/min. Jednocześnie w punkcie 23 Zamawiający wskazał na konieczność wyposażenia ciągnika w podwójną pompę zębatą. Czy Zamawiający wymaga więc łącznego wydatku z obu pomp na poziomie minimum 45 l/min?”
Odpowiedź:
Wymagany łączny wydatek podwójnej pompy.

Pytanie 5:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, część „Ładowacz", punkty 30-35) określił parametry techniczne ładowacza czołowego. Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej przez Zamawiającego parametry techniczne ciągnika zwracamy uwagę, iż na rynku nie występują ładowacze o wskazanych parametrach do ciągników o mocy 50 KM. Dodatkowo gabaryty ciągnika nie będą pozwalały na pracę z szuflą o szerokości 1800 mm. Osprzęt tego rodzaju dedykowany jest do ciągników o mocy od 70 KM. Czy Zamawiający dopuszcza więc zmianę w zapisach dotyczących ładowacza, tj.: udźwig - 700-800 kg, wysokość podnoszenia w punkcie obrotu narzędzia 3,9 m, szufla o szerokości 1500-1600 mm?”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6:
„Zamawiający w treści SIWZ wskazuje, iż minimalny okres gwarancji na całość zamówienia powinien wynosić 36 m-cy, do maksymalnie 60 m-cy. Czy więc według Zamawiającego to wykonawca przejmuje rolę gwaranta w przypadku, gdy producent ujętych w ofercie wykonawcy urządzeń/maszyn przewidział okres gwarancji krótszy niż 36 m-cy? Istnieje
ponadto ryzyko, że wykonawcy pomimo krótszych okresów gwarancji producenckich na oferowany sprzęt niż 60 m-cy wydłużą okres gwarancji tylko i wyłącznie dla uzyskania maksymalnej oceny w tym kryterium.”
Odpowiedź:
Stroną umowy jest Wykonawca, a zasady gwarancji są zawarte w umowie w §6.

Pytanie 7:
„Zamawiający w treści SIWZ wskazuje, iż wykonawca zapewni autoryzowaną stację obsługi w odległości maksymalnie 50 km od siedziby Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie tej odległości do 70 km?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zwiększenie odległości do autoryzowanej stacji obsługi do 70 km od siedziby Zamawiającego.

Pytanie 8:
„Zamawiający w dokumentacji przetargowej nie określa kwestii wykonywania przeglądów okresowych, m. in. kto ponosi ich koszty (płyny, filtry, dojazd, itd.). Różne marki posiadają odmienne wymagania dotyczące interwałów przeglądów i wymian płynów eksploatacyjnych oraz filtrów. Co więcej, regułą jest, że w okresie trwania gwarancji przeglądy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis. Prosimy o doprecyzowanie.”
Odpowiedź:
Zamawiający ponosi koszty okresowych przeglądów.

PISMO NR 2
Pytanie 1:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, część „Wał odbioru mocy", punkty 27-29) określił konieczność zastosowania sterowania elektrohydraulicznego. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie mechaniczne?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania sterowania mechanicznego.

Pytanie 2:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, część „Wał odbioru mocy", punkty 27-29) określił konieczność zastosowania dwóch prędkości obrotowych WOM 540/1000 obr/min. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prędkości WOM 540/540E?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie prędkości WOM 540/540E


PISMO NR 3
Pytanie 1:
„Zamawiający w Załączniku nr 2 do oferty - Formularzu Specyfikacji Technicznej (Tabela, pkt 16) wskazał konieczność wystosowania ciągnika w blokadę mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej mechanicznej. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej mechanicznej?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie mechanicznej blokady mechanizmu różnicowego tylko osi tylnej.

29.09.2016

Pytania P4

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2015.2164), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego o mocy 50 KM z ładowaczem dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie i odpowiada na zadane pytanie:


Pytanie:
„Proszę o udzielenie informacji, czy jako wykonawca biorący udział w przetargu na ciągnik rolniczy z ładowaczem możemy zaoferować:
ciągnik fabrycznie nowy – rok produkcji 2014, a ładowacz czołowy również fabrycznie nowy – rok produkcji 2016.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ciągnik rolniczy fabrycznie nowy – rok produkcji 2014. Przebieg ciągnika nie może wskazywać na jakiekolwiek użytkowanie. Zamawiający zwraca uwagę, że w postępowaniu wymagany jest minimum 36 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia, a okres gwarancji liczony jest od dnia ostatecznego odbioru.


04.10.2016
zgodnie z art.86 ust. 5 PZP zamieszczono informacje z sesji otwarcia ofert.
Załącznik do pobrania05.10.2016

Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2015.2164 tj.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
INTER-VAX
Wacław Górny Spółka Jawna
88-400 Żnin, ul. Dworcowa 29
wartość oferty: 111 700 zł netto
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryteria okreslone przez Zamawiającego.
Załacznik do pobrania:
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 12.PN.2016


Firmy uczestniczące