Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
, ul.Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa nowych wodomierzy dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
38.42.11.00-3

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
30.04.2018

Osoba odpowiedzialna:
Jarosław Wolski

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-04-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-12 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 60%
Termin płatnosci 5%
Gwarancja 35%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

12.04.2018
Dodano załącznik:
Informacja z otwarcia ofert

26.04.2018
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez:
Pomiar-Service s.c.
87-100 Toruń, ul. Gościnna 7
wartość oferty: 121.080,00 zł netto, gwarancja: 60 miesięcy.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ.Firmy uczestniczące