Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Sektorowy przetarg nieograniczony - dwuetapowy

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


Termin realizacji:
30.09.2018

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-30 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
10 000 zł

Uwagi:

23.04.2018
Zmieniono załączniki nr 2 i 3 w zakresie wilgotności miału węglowego.
Zmiany w aktualnych załącznikach zaznaczono na czerwono.

21.05.2018
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawy miału węglowego.
W postępowaniu złożono 5 ofert z czego 2 wybrano do II etapu.
Po negocjacjach z uczestnikami II etapu wybrano ofertę firmy:

WĘGLOPASZ Sp. z o.o.
ul. Piatkowska 149/6,
60-648 Poznań
Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki dla Zamawiającego.


Firmy uczestniczące