Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09123000-7, 65200000-5, 65210000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,

b) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

e) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

f) w przypadku kiedy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej należy dołączyć do oferty umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz na prowadzenie sprzedaży gazu ziemnego na terenie dostarczania gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego lub oświadczenia o posiadaniu takiej umowy.

g) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

h) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,

i) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,

j) zaparafowany wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 5,


k) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

l) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

m) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
30.09.2019

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-07-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-07-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena -100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

06.07.2018
Zamawiający informuje, że dokonano zmian w treści ogłoszenia. Zmiany dotyczą okresu dostaw na 01.10.2018 - 30.09.2019.
W związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 17.07.2018 godz. 10:00.
Zamieszczono zmienione dokumenty:
SIWZ 07.PN.2018 [zmiany 06.07.2018],
Umowa - Załącznik nr 3 - 07.PN.2018 [zmiany 06.07.2018],
Pełnomocnictwo - Załącznik nr 5 - 07.PN.2018 [zmiany 06.07.2018].
Wszystkie zmiany w zmienionych dokumentach zaznaczono na czerwono.


10.07.2018
ODPOWIEDZI P1
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1:
„Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucji  (ze wskazaniem na obszar taryfowy zgodnie z Taryfą dla PSG)?”
Odpowiedź:
Operatorem Systemu Dystrybucji jest PSG Oddział Bydgoszcz
Pytanie 2:
„Wykonawca wnosi o uzależnienie terminu rozpoczęcia sprzedaży gazu od pozytywnie zakończonej procedury zmiany sprzedawcy. Wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione, aby OSD umożliwiło rozpoczęcie sprzedaży gazu nowemu sprzedawcy. Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego  (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1  oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od dnia 01.08.2018r.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił termin dostaw na 01.10.2018 – 30.09.2019
Pytanie 3:
„Czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia?”
Odpowiedź:
Aktualnie obowiązująca umowa została zawarta na czas określony do 30.09.2018
Pytanie 4:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 6:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy.
Pytanie 7:
„W projekcie umowy nie znajdujemy oświadczeń które stanowią pełną informację o Zamawiającym jak, oświadczenie o akcyzie  czy białych certyfikatach, a które muszą być zadeklarowane, zatem czy Zamawiający przyjmie wzór Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Zamawiający przyjmie wzór oświadczeń Wykonawcy.
Pytanie 8:
„Czy Kiedykolwiek Zamawiający zapłacił karę z tytuły przekroczenia mocy umownej?”
Odpowiedź:
Zamawiający nigdy nie zapłacił kary z tytuły przekroczenia mocy umownej.
Pytanie 9:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę aby była wystawiona tylko jedna faktura ( bez wstępnych )?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby była wystawiona tylko jedna faktura.
Pytanie 10:
„W projekcie umowy nie znajdujemy oświadczeń które stanowią pełną informację o Zamawiającym jak, oświadczenie o akcyzie  czy białych certyfikatach, a które muszą być zadeklarowane, zatem czy Zamawiający przyjmie wzór Wykonawcy?”
Odpowiedź:
Odpowiedź jak wyżej w pytaniu 7.
Pytanie 11:
„Wykonawca informuje iż odczyty są przesyłane  od Operatora w różnych terminach dla różnych taryf  i Wykonawca nie ma na to wpływu. Zatem wnosimy o usunięcie zapisu  z umowy »7.W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 Zamawiający ma prawo do zastosowania kary umownej w wysokości 0,5% wartości przedmiotowej faktury.«.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.ODPOWIEDZI P2
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1:
„Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający umożliwia zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
Pytanie 3:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej  (grupa taryfowa W-5 i W-6) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z uwzględnieniem zapisów umowy w par 5 ust.4
Pytanie 4:
„Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące w kWh dla taryf W-6 i W-5. Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie  przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.”
Odpowiedź:
Powyższe dane są dostępne w załączniku nr 2 do SIWZ
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia  w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Oferowana cena netto pozostaje niezmienna w trakcie obowiązywania umowy.
Pytanie 6:
„Czy aktualnie obowiązujące umowy na dostawę paliwa gazowego zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony?  Czy wymagają wypowiedzenia? Jaki jest okres wypowiedzenia? Po czyjej stronie należy wypowiedzenie umowy?”
Odpowiedź:
Aktualnie obowiązująca umowa została zawarta na czas określony do 30.09.2018.
Pytanie 7:
„Dotyczy Umowy, załącznik nr. 3 do SIWZ, par. 3 pkt. 4
Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na zmianę grup taryfowych w obrębie grup taryfowych objętych zamówieniem.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie 8:
„Dotyczy Umowy, załącznik nr. 3 do SIWZ, par. 3 pkt. 5
Wykonawca wnosi, aby zmiana dotycząca zwiększenia ilości punktów poboru była na poziomie do 10% wycenianego wolumenu podstawowego.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.
Pytanie 9:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej Taryfy Operatora bez względu czy zmiana jest korzystna?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości opłat dystrybucyjnych w trakcie trwania umowy w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy OSD.
Pytanie 10:
„Wykonawca informuje, że procedura zmiany sprzedawcy trwa co najmniej 21 dni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.09.2018 r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.”
Odpowiedź:
Zamawiający zmienił termin dostaw na 01.10.2018 – 30.09.2019
Pytanie 11:
„Dotyczy formularza ofertowego załącznik nr. 1, Wykonawca wnosi o poprawienie tabeli nr. 2, w kolumnie „szacowane roczne zużycie gazu” powinna być wpisana ilość miesięcy. Obecna forma formularza nie pozwala na prawidłowe obliczenie wartości za roczną opłatę abonamentową.”
Odpowiedź:
Okres poboru wskazano w formularzu ofertowym co jest wystarczające do obliczenia rocznej wartości.
Pytanie 12:
„Dotyczy formularza ofertowego załącznik nr. 1, Wykonawca wnosi o poprawienie tabeli nr. 3. Wykonawca informuje, że sposób wyliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej przyjęty przez Zamawiającego jest błędny, ponieważ zgodnie ze wzorem z pkt 5. 3. 3 taryfy OSD Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych od W-5.1 do W-13.2 wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla poszczególnych punktów poboru gazu, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawkę opłaty stałej [gr(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego). Wykonawca wnosi o poprawę formularza ponieważ błąd zawarty w tabeli uniemożliwia złożenie poprawnej oferty. W miejscu „szacowane roczne zużycie gazu” wnosimy o wpisanie prawidłowych wartość opłaty stałej przy taryfach W-5 oraz W-6A i w taryfach W4 – W-3.6 o wpisanie ilości miesięcy w okresie rozliczeniowym.”
Odpowiedź:
Okres poboru wskazano w formularzu ofertowym co jest wystarczające do obliczenia rocznej wartości.


12.07.2018
ODPOWIEDZI P3
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający upełnomocni Wykonawcę w zakresie pozyskiwania danych historycznych dotyczących zużycia paliwa gazowego? Stosowne pełnomocnictwo jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia bilansowania handlowego przez Wykonawcę.”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa.
Pytanie 2:
„Czy Zamawiający przekaże podczas podpisania umowy, wszelkie niezbędne dane i dokumenty do zgłoszenia zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej?”
Odpowiedź:
Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy niezbędne dane do zgłoszenia zmiany sprzedawcy.
Pytanie 3:
„W nawiązaniu do rozdz. VI pkt 2 lit. f) SIWZ, informujemy, że wykonawca nie może przekazać Zamawiającemu umowy generalnej z OSD, gdyż jest obwarowana zakazem ujawniania w związku z istotnymi tajemnicami handlowymi. Wnioskujemy o zmianę wymagań na złożenie stosownego oświadczenia Wykonawcy o zawarciu umowy z OSD na podstawie, której istnieje możliwość świadczenia usługi kompleksowej.”
Odpowiedź:
Z treści powołanego w pytaniu zapisu SIWZ wynika, że Zamawiający dopuszcza złożenie stosownego oświadczenia.


16.07.2018
ODPOWIEDZI P4
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytanie:
Pytanie:
„[nazwa spółki], jako potencjalny Wykonawca, w załączniku nr 3 do oferty /Umowa/, w paragrafie 5 pkt 5 zauważa wymóg, by faktura sprzedażowa prezentowała m.in. pozycję pn. „data odczytu". Proszę o rozważenie, wyłączenia przez Zamawiającego tego parametru opisowego faktury. Załączony do faktury spis, poza powyższym parametrem, będzie określał wszystkie inne opisane w wyżej cytowanym paragrafie z uwzględnieniem okresu rozliczeniowego, z pełnymi terminami, faktycznego poboru paliwa gazowego za okres od - do.”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wystarczające jest określenie na fakturze faktycznego poboru paliwa gazowego za okres od-do.


17.07.2018
Umieszczono informację z otwarcia ofert


25.07.2018
Działając na podstawie § 24 regulaminu zamówień sektorowych w MPGK sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Poniżej dodano załącznik : Rozstrzygnięcie 07/PN/2018


Firmy uczestniczące