Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Hurtowe dostawy oleju napędowego
dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na 2019 rok


CPV:
09.13.41.00-8, 09.13.40.00-7, 09.00.00.00-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
d) zenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
e) pełnomocnitwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Dokument powinien być przedłożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące;
f) w przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załacznik nr 2) na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty zobowiazania podmiotów trzecich w zakresie wskazanym w oświadczeniu;
g) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
h) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
i) W przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załacznik nr 2) na zasoby innych podmiotów dokumenty potwierdzające spełnianie konkretnego warunku udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczace wskazanych podmiotów;
j) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, realizacją co najmniej dwóch podobnych zamówień, o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia - załącznik nr 4;
k) oświadczenie, że wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
l) W przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą składa stosowne oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5. Jeżeli Wykonawca nalezy do grupy kapitałowej nie składa tego załacznika. Składa załącznik 5a po otwarciu ofert i zamieszczeniu na stronie internetowej informacji z otwarcia (dzał VI ust. 2).
m) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
2. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (art. 24 ust. 11).
Wykonawca, który wraz z ofertą nie złożył oświadczenia (dzał VI ust. 1 pkt l) – załacznik nr 5) o braku przynalezności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, które mogłaby prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załacznik nr 5a.


Termin realizacji:
31.12.2019

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-12-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-12-17 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:
11.12.2018
ODPOWIEDZI P1
Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1986), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Hurtowe dostawy oleju napędowego dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie na rok 2019”
i odpowiada na zadane pytanie:

Pytanie :
„Wykonawca prosi o informację dotyczącą temperatury, w jakiej będzie rozliczane paliwo - rzeczywista czy referencyjna 15 st. C?
Zgodnie z Art. 88 ust. l ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym "podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich Dość wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15 st. C."
Poza powyższym rozporządzeniem do temperatury referencyjnej 15 st. C odwołują się również inne akty prawne: Ustawa o Zapasach Ropy Naftowej, rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie czynności jakościowych dla paliw ciekłych (w tym olejów napędowych) i gęstości w temperaturze 15 st. C. Prosimy o odpowiedź na powyższe zapytanie.”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że paliwo rozliczane będzie w temperaturze rzeczywistej zgodnie z pomiarem legalizowanego urządzenia pomiarowego.

17.12.2018
Do załączników dodano informację z otwarcia ofert

18.12.2018
Działając na podstawie art. 92 ust 1 i 2 PZP (Dz.U. 2018.1986 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno
punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Pozostałe informacje w zwiazku z rozstrzygnięciem znajdują się w załączniku
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu 08/PN/2018


Firmy uczestniczące