Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w ,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09123000-7, 65200000-5, 65210000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,

b) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

e) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

f) w przypadku kiedy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej należy dołączyć do oferty umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz na prowadzenie sprzedaży gazu ziemnego na terenie dostarczania gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego lub oświadczenia o posiadaniu takiej umowy.

g) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

h) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,

i) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,

j) zaparafowany wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 5,


k) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

l) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

m) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
30.09.2020

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2019-09-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-09-02 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

27.08.2019
ODPOWIEDZI P1
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający obecnie posiada oferty promocyjne lub jest członkiem programów lojalnościowych? W przypadku, gdy Zamawiający korzysta z takich promocji to czy okres ich obowiązywania nie koliduje z terminem realizacji przedmiotu zamówienia?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie jest członkiem programów lojalnościowych i nie korzysta z promocji.

Pytanie 2:
„Czy aktualnie obowiązujące umowy zawarte są na czas określony czy na czas nieokreślony?”
Odpowiedź:
Aktualnie obowiązująca umowa została zawarta na czas określony do 30.09.2019.

Pytanie 3:
„Jaki jest termin wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? Kto będzie odpowiedzialny za ich wypowiedzenie?”
Odpowiedź:
Umowa obowiązuje do 30.09.2019.

Pytanie 4:
„Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 5:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy.


Pytanie 6:
„Informujemy, iż rok 2020 jest rokiem przestępnym, czyli luty ma 29 dni, w związku z czym okres dostaw obejmuje 366 dni. Wnosimy o poprawę liczby godzin, którą należy przyjąć do obliczenia opłaty sieciowej stałej.”
Odpowiedź:
Zmieniono w formularzu ofertowym ilość godzin na 8784. Formularz został umieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 7:
„Wnosimy o zmianę §1 ust. 12 na: „Zamawiający oświadcza, że aktualnym dostawcą jest: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa". Informujemy, że PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. nie jest OSD.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał odpowiednich poprawek w umowie.

Pytanie 8:
„Wnosimy o zmianę §3 ust. 7 na: „Zamawiający zobowiązuje się do pobrania Paliwa Gazowego w ilości stanowiącej od 75 % do 115% ilości zamówionych. Wielkość zużycia będzie rozliczana w danym roku gazowym.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 9:
„Wnosimy o zmianę §5 ust. 6 na: „W terminie do dziesiątego (10) dnia miesiąca następującego po Miesiącu Gazowym Wykonawca wystawi fakturę podstawową za dostarczone w okresie od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca Paliwo Gazowe.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 10:
„Wnosimy o usunięcie §5 ust. 7.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

W związku z powyższymi uwagami umieszczono zmienione załączniki:

- Formularz ofertowy Załącznik nr 1 - 06.PN.2019 [zmiana 27.08.2019] - zmieniono w dwóch miejscach roczną ilość godzin do obliczeń na 8784

- Umowa - Załącznik nr 3 - 06.PN.2019 [zmiana 27.08.2019] - wykreślono w umowie w paragrafie 1 ust. 12 " i OSD "


28.08.2019
ODPOWIEDZI P2
Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT?”
Odpowiedź:
Ofertę stanowi wartość netto powiększona o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny netto pozostają niezmienne w czasie obowiązywania umowy.

Pytanie 2:
„Czy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy powszechnie obowiązujących przepisów prawa zwalniających obecnie Zamawiającego z obowiązku naliczania podatku akcyzowego, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny jednostkowej netto paliwa gazowego w przypadku zmiany zasad kwalifikacji w zakresie podatku akcyzowego oraz zmiany opodatkowania podatkiem akcyzowym?”
Odpowiedź:
Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostkowej ceny netto w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 3:
„Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.”
Odpowiedź:
Tak, są zgodne.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający ma świadomość, że w przypadku przekroczenia Mocy umownej, zostanie wystawiona opłata z tytułu przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu niedostosowania się przez Zamawiającego do ograniczeń wprowadzonych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, oraz inne opłaty ustalone w Taryfie Operatora, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej IRiESD), na zasadach wynikających z Taryfy Operatora, IRiESD?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający ma świadomość opłat z tytułu przekroczenia.

Pytanie 5:
„Dotyczy treści zapisu § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do oferty. Wykonawca zwraca się z prośba o dodanie do ww. ust. poniższej treści „Procedura zmiany grupy taryfowej przeprowadzana będzie na zasadach określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD za zgodą OSD". Obowiązek zgody OSD wynika z obowiązujących przepisów, z tego też względu wnosimy o zmianę zapisu, aby zmiana grupy taryfowej była możliwa po wyrażaniu zgody przez OSD.”
Odpowiedź:
Konieczność uzuskania zgody wynika z obowiązujących przepisów. Zamawiający ma tego świadomość, jednak nie widzi konieczności zmiany zapisów.

Pytanie 6:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie zapisu § 5 ust. 6 Załącznika nr 3 do oferty poniższym zapisem:
„6. W przypadku grupy taryfowej W-6A.1 oraz W-5.1 Wykonawca wystawi fakturę rozliczeniową od pierwszego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca w nieprzekraczalnym terminie do dziesiątego (10) dnia miesiąca następującego po Miesiącu Gazowym.
W przypadku pozostałych grup taryfowych rozliczenia za dostarczony gaz, opłaty abonamentowe i usługi dystrybucyjne odbywać się będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD w poszczególnych grupach taryfowych."
Wykonawca wyjaśnia, że w grupach taryfowych W-3.6, W-4 Operator Systemu
Dystrybucyjnego nie dokonuje odczytów z ostatnim dniem miesiąca i tym
samym Wykonawca wnosi, aby fakturowanie w ww. grupach taryfowych było zgodne z harmonogramem odczytowym OSD.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 7:
„Wykonawca prosi o usunięcie treści zapisu § 5 ust. 7 Załącznika nr 3 do oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 8:
„Wykonawca prosi o podanie w załączniku nr 1 do oferty szacowanych ilości do obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej (tj. w grupach taryfowych W-3.6, W-4 ilości miesięcy natomiast w grupach taryfowych W-5.1, W-6A.1 wartości wyrażonych w kWh/h) oraz ilości do obliczenia opłaty abonamentowej (tj. ilości miesięcy).
Wykonawca wyjaśnia, że w grupach taryfowych W-3.6, W-4 opłata zgodnie z taryfą OSD liczona jest za miesiąc natomiast przypadku grup taryfowych W-6A.1 oraz W-5.1 opłata dystrybucyjna stała liczona jest zgodnie ze wzorem punkt 5.3 taryfy PSG Sp. z o.o., gdzie wartość opłaty stałej jest to iloczyn ilości mocy umownej dla punktu poboru, ilość godzin w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty stałej [zł/(kWh/h) za każdą godzinę okresu rozliczeniowego. W Państwa przypadku ilość mocy umownej w kWh/h mnożymy przez ilość dni w trakcie obowiązywania umowy a następnie przez 24 h, a następnie tą wartość mnoży się przez stawkę Taryfy Operatora i otrzymujemy wartość opłaty stałej dla punktu poboru.”
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że tabela zawiera wszystkie niezbędne dane do prawidłowego obliczenia oferty. Treść załącznika pozostaje bez zmian.


02.09.2019
Dodano załącznik:
Informacja z otwarcia ofert 06 PN 2019


04.09.2019
Działając na podstawie § 24 regulaminu zamówień sektorowych w MPGK sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Poniżej dodano załącznik : Rozstrzygnięcie 06/PN/2019


Firmy uczestniczące