Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09.11.12.10-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,

c) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,

d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, w przypadku oferty wspólnej, w formularzu należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.

g) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,

h) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,

i) wykaz dostaw w zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia, niezbędny do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych minimum dwóch w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum jednego w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – załacznik nr 5,

j) dokumenty (referencje) potwierdzające, że ww. dostawy zostały zrealizowane rzetelnie i zgodnie z zamówieniem,

k) certyfikat jakosciowy oferowanego miału węglowego,

l) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

m) Potwierdzenie wniesienia wadium z informacją na temat rachunku na który należy wadium zwrócić.

n) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

o) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

p) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.


Termin realizacji:
30.04.2021

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak - Prezes Zarządu

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Oferty można składać do:
2020-04-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-04-20 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:
14.04.2020
PYTANIE NR 1

Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie” i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie:
„W związku z zagrożeniem występowania koronawirusa SARS-Co-V-2 oraz ograniczonym dostępem do Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w …....... (wydłużony termin wydania informacji z KRK w zakresie określonym w opisie warunków udziału w postępowaniu S1WZ), zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dosłanie informacji w możliwie najkrótszym terminie od jej otrzymania.”

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie dokumentu KRK po terminie na złożenie ofert.

15.04.2020
PYTANIE NR 2

Pytanie :
"W związku z w/w przetargiem nieograniczonym kierujemy do Zamawiającego następujące pytanie:
W opisie przedmiotu zamówienia opisano parametry węgla kamiennego: części lotne > 28% wilgotność max, 15%. Chcielibyśmy zaproponować Zamawiającemu węgiel o pozostałych parametrach znacznie korzystniejszych tj. popiół na poziomie 7% w stanie roboczym i zawartość siarki max. 0,4% przy wartości opałowej 22,4 - 22,9 MJ/kg. Jednak zawartość części lotnych oraz wilgotność zmieniają się z każdą partią węgla i w naszym przypadku potrafi wahać się od 27%-31% w przypadku ilości części lotnych oraz od 14% - 20% w przypadku wilgotności.
Czy Zamawiający dopuszcza miał węglowy o takich parametrach? Proszę o wzięcie pod uwagę faktu, że dostawy będą realizowane w sezonie jesień-zima, gdzie opady atmosferyczne mogą mieć duże znaczenie na otrzymywany towar."

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


16.04.2020
INFORMACJA NA TEMAT SESJI OTWARCIA OFERT

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu epidemii koronawirusa covid-19 oraz możliwością wystąpienia ognisk chorobotwórczych, budynek biurowca MPGK sp. z o.o. jest zamknięty. Osoby, które będą chciały osobiście uczestniczyć w otwarciu ofert zostaną wpuszczone do budynku o godzinie 10:55 w dniu otwarcia ofert. Przypominamy o zachowaniu środków ostrożności zgodnie z aktualnymi przepisami.

20.04.2020
Do załączników dodano zestawienie ofert z sesji otwarcia


01.06.2020
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawy miału węglowego. W postępowaniu złożono 8 ofert z czego 3 wybrano do II etapu.
Po negocjacjach z uczestnikami II etapu wybrano ofertę firmy:

Barter Coal Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 40A, 15-004 Białystok

Wykonawca zaoferował najkorzystniejsze warunki dla Zamawiającego


Firmy uczestniczące