Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w ,
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09123000-7,
65200000-5,
65210000-8


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:


Termin realizacji:
30.09.2021

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2020-09-11 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-09-11 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

07.09.2020
ODPOWIEDZI P1

Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak to jaki jest okres jej wypowiedzenia dla poszczególnych punktów poboru?”
Odpowiedź:
Umowy nie wymagają wypowiedzenia, są zawarte na czas określony do 30.09.2020r.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Ofertę stanowi wartość netto powiększona o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny netto pozostają niezmienne w czasie obowiązywania umowy.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny netto paliwa gazowego w związku z ustawową zmianą opodatkowania podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego czy powyższe zmiany są korzystne  dla Zamawiającego?”
Odpowiedź:
Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jednostkowej ceny netto w okresie obowiązywania umowy.

Pytanie 5:
„Dotyczy Rozdz. XV pkt 1 SIWZ
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu na zawarcie umowy od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Dwa dni jest terminem za krótkim.”
Odpowiedź:
W treści SIWZ określono, że zawarcie umowy nastąpi w czasie nie krótszym niż 2 dni. W związku z powyższym zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie 6:
„Dotyczy §3 ust. 5 Załącznika nr 3 do oferty
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zwiększenie ilość PPG, mogło być w rozmiarze nie większe niż 10% zamówionej ilości paliwa gazowego?”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę aby zwiększenie ilość PPG, mogło być w rozmiarze nie większe niż 10% zamówionej ilości paliwa gazowego.

Pytanie 7:
„Wykonawca prosi o usunięcie §5 ust. 3 Załącznika nr 3 do oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 8:
„Wykonawca prosi o usunięcie §5 ust. 7 Załącznika nr 3 do oferty.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 9:
„Wykonawca prosi o modyfikacje §5 ust. 5 Załącznika nr 3 do oferty, poprzez zastąpienie go poniższym zapisem:
„Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania przez Wykonawcę faktury zbiorczej, z zastrzeżeniem, że na fakturze/ do faktury  będzie dołączony spis określający: nazwę punktu poboru, wielkość zużycia, koszt, datę odczytu, okres rozliczeniowy, współczynnik konwersji oraz numer fabryczny urządzenia pomiarowego dla poszczególnych punktów poboru z zachowaniem nazewnictwa punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do umowy.”.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 10:
„Wykonawca prosi o zmianę ilości godzin w tab. 3 Formularza ofertowego na 8760 godzin. Wykonawca prosi o wyjaśnienie skąd wartość 8784 godzin? Umowa ma być zawarta na rok czyli 365 dni, co daje 8760 godzin.”
Odpowiedź:
Zmieniono wartość w tabeli na 8760.

Pytanie 11:
„W celu prawidłowego obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej, Wykonawca wnioskuje o rozdzielenie obliczeń w Tab. 3 Formularza ofertowego dla każdej W5 oddzielnie.”
Odpowiedź:
Obecna forma tabel zapewnia prawidłowe obliczenia. Treść załącznika pozostaj bez zmian.

Pytanie 12:
„W celu prawidłowego obliczenia opłaty dystrybucyjnej stałej, Wykonawca wnioskuje o dodanie ilości miesięcy w Tab. 3 Formularza ofertowego dla taryf W4 i W3.6. Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 5.3.2. Taryfy OSD opłatę dystrybucyjna stała dla taryf od W1 do W-4 oblicza się mnożąc liczbę miesięcy przez stawkę opłaty stałej.”
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że tabela zawiera wszystkie niezbędne dane do prawidłowego obliczenia oferty. Treść załącznika pozostaje bez zmian.

Pytanie 13:
„W celu prawidłowego opłaty abonamentowej, Wykonawca wnioskuje o dodanie ilości miesięcy w Tab. 2 Formularza ofertowego dla wszystkich taryf. Wykonawca wyjaśnia, że opłatę abonamentową oblicza się mnożąc stawkę opłaty abonamentowej razy ilość miesięcy razy ilość PPG w danej taryfie.”
Odpowiedź:
Zamawiający uznaje, że tabela zawiera wszystkie niezbędne dane do prawidłowego obliczenia oferty. Treść załącznika pozostaje bez zmian.

Pytanie 14:
„Wykonawca prosi o podanie nr punktu poboru paliwa gazowego (punktu wyjścia) wskazanego na fakturze dla wszystkich punktów objętych postępowaniem.”
Odpowiedź:
Poniższa tabela przedstawia numery punktów poboru:

Adres Nr punktu
Dworcowa 3A - 8018590365500019007903
Rynek 8 - 8018590365500019007460
Kościuszki 30 - 8018590365500019006340
Padniewska 23 - 8018590365500019007101
900 Lecia 24 - 8018590365500025573737
Betonowa 1 - 8018590365500025054878
Pułaskiego 5 - 8018590365500025266356

Pytanie 15:
„Czy zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach wskazanych w SIWZ.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie ma zawartych umów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych.

Pytanie 16:
„Prosimy o doprecyzowanie do jakiej grupy taryfowej OSD (W-5.1, czy W-5.2, W-6A.1 czy W-6A.2) są zakwalifikowane wskazane w SIWZ punkty poboru paliwa gazowego W6A i W5.”
Odpowiedź:
Są zakwalifikowane do grup W-5.1 i W-6A.1.
08.09.2020
ODPOWIEDZI P2

Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie”
i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie obowiązujących umów?”
Odpowiedź:
Umowy nie wymagają wypowiedzenia, są zawarte na czas określony do 30.09.2020r.

Pytanie 2:
„Czy Zamawiający dopuszcza wystawianie wyłącznie faktur rozliczeniowych?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wystawianie wyłącznie faktur rozliczeniowych?

Pytanie 3:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o uzależnienie terminu wystawienia faktur od dnia otrzymania danych pomiarowych od OSD lub doprecyzowania „Do dziesiątego (10) dnia roboczego miesiąca następującego….”. W ocenie Wykonawcy zapis w aktualnym brzmieniu może nie zostać dochowany nie z winy Wykonawcy, a OSD który ma czas na przekazanie danych liczonych w dniach roboczych, co ma znaczenie np. w miesiącu maju, gdzie na początku miesiąca są dni wolne. Dodatkowo Wykonawca musi przekazane dane sprawdzić, wprowadzić do systemu i dopiero wystawić faktury.”
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.11.09.2020
Dodano załącznik:
Informacja z otwarcia ofert 03 PN 2020


21.09.2020
Działając na podstawie § 24 regulaminu zamówień sektorowych w MPGK sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Poniżej dodano załącznik : Rozstrzygnięcie 03/PN/2020


Firmy uczestniczące