Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w ,ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09123000-7, 65200000-5, 65210000-8

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,

b) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 1 do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem ziemnym wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

e) koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

f) w przypadku kiedy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej należy dołączyć do oferty umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz na prowadzenie sprzedaży gazu ziemnego na terenie dostarczania gazu ziemnego do obiektów Zamawiającego lub oświadczenia o posiadaniu takiej umowy.

g) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

h) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,

i) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,

j) zaparafowany wzór pełnomocnictwa – załącznik nr 5,


k) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

l) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

m) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
30.09.2022

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2021-07-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-07-29 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena - 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


22.07.2021
ODPOWIEDZI P1

Zamawiający , działając zgodnie z par. 14 regulaminu zamówień sektorowych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do obiektów zarządzanych przez MPGK sp. z o.o. w Mogilnie” i odpowiada na zadane pytania:

Pytanie 1:
„Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość złożenia oferty w wersji elektronicznej – oferta podpisana kwalifikowanym podpisem, na adres e-mail.”
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ pkt. X ust. 4 ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Pytanie 2:
„Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający wyłączył z postępowania punkt odbioru Mogilno ul. Padniewska 23?”
Odpowiedź:
Tak, wyżej wskazany punkt nie jest objęty postępowaniem i nie widnieje w formularzu ofertowym oraz w załącznikach.

Pytanie 3:
„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?”
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pytanie 4:
„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa? W szczególności mowa o zmianie wysokości: podatku akcyzowego, podatku VAT, stawek sieciowych taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).”
Odpowiedź:
Ofertę stanowi wartość netto naliczana za zużycie gazu oraz opłata abonamentowa netto powiększone o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny netto pozostają niezmienne w czasie obowiązywania umowy. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego.
Zgodnie z zapisami umowy w par. 5 ust. 3 opłaty sieciowe naliczane są zgodnie z aktualną taryfą OSD zatwierdzaną przez Prezesa URE.

Pytanie 5:
„Wykonawca wnosi o wskazanie (zaokrąglenie) zapotrzebowania na paliwo gazowe w pełnych jednostkach kWh.”
Odpowiedź:
Prosimy o zaokrąglanie wartości obliczanych w formularzu ofertowym zgodnie ze wskazaną ilością miejsc po przecinku. Zaokrąglanie do pełnych wartości szacowanych ilości nie wniesie żadnych ułatwień. Formularze pozostają bez zmian.


29.07.2021
Dodano załącznik:
Informacja z otwarcia ofert 02 PN 2021


06.08.2021
Działając na podstawie § 24 regulaminu zamówień sektorowych w MPGK sp. z o.o. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Audax Energia sp. z o.o., ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa
punkty: 100
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakim jest najniższa cena.

Poniżej dodano załącznik : Rozstrzygnięcie 02.PN.2021


Firmy uczestniczące