Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów instalacyjnych dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
44.16.00.00-9, 44.10.00.00-1

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy w wariancie art. 275 pkt 1.

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
30.06.2023

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Forma elektroniczna: miniPortal
na stronie postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/219ccd50-0d66-488c-acff-9d79df6b3aeb


Oferty można składać do:
2022-06-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-06-06 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Forma elektroniczna: miniPortal

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Dokumenty są do pobrania na stronie postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/219ccd50-0d66-488c-acff-9d79df6b3aeb

10.06.2022
Zamawiający informuje, że rozstrzygnięto postepowanie.
Na stronie postepowania umieszczono niezbędne informacje.


Firmy uczestniczące