Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Tytuł przetargu:
Dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
09111210-5, 09111000-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony sektorowy

Warunki:
I. Zamawiający.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
NIP 557-166-58-47 REGON 340433075

1. Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno

2. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem przetargowym, w tym ewentualne zapytania lub protesty, były kierowane wyłącznie na adres przedstawiony w ust. 1.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie sektorowe prowadzone dwuetapowo w trybie przetargu nieograniczonego:
o I etap - złożenie ofert
o II etap - negocjacje

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węgla kamiennego energetycznego na potrzeby
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.
2. Miał węglowy w ilości 500 Mg.
3. Wykonawca zapewnia niezmienność ceny w całym okresie zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2
5. Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego w związku z czym złoży stosowne oświadczenie po rozstrzygnięciu postepowania.

IV. Termin wykonania zamówienia.

30 dni od podpisania umowy.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.


VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych ust. 2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien dołączyć do formularza oferty następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) w przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną i nie podpisania jej przez wszystkich wspólników spółki, oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć kserokopię umowy Spółki Cywilnej oraz pełnomocnictwo do podpisania oferty,
c) w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum oprócz wymienionych dokumentów, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1, w przypadku oferty wspólnej, w formularzu należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera.
g) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki i nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 4,
h) zaparafowany i wypełniony wzór umowy stanowiący - załącznik nr 3,
i) wykaz dostaw w zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia, niezbędny do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych minimum dwóch w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy minimum jednego w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - załącznik nr 5,
j) dokumenty (referencje) potwierdzające, że ww. dostawy zostały zrealizowane rzetelnie i zgodnie z zamówieniem,
k) certyfikat jakościowy oferowanego miału węglowego,
l) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
m) Potwierdzenie wniesienia wadium z informacją na temat rachunku na który należy wadium zwrócić,
n) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
o) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do kraju pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
p) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
3. Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.


Termin realizacji:
30 dni od podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2022-06-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2022-06-22 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 100 %

Wadium:
10.000,00 PLN

Uwagi:
22.06.2022
Zamawiający informuje, że do załączników dodano informację z otwarcia ofert.

23.06.2022
ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie regulaminu zamówień sektorowych, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie sektorowego przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z dyspozycją par. 25 ust. 1 pkt e) regulaminu o udzielanie zamówień sektorowych, postępowanie unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.


Firmy uczestniczące