Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów instalacyjnych dla
MPGK sp. z o.o. w Mogilnie


CPV:
44.16.00.00-9, 44.10.00.00-1

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowy w wariancie art. 275 pkt 1

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
31.07.2024

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
e-Zamówienia
Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ccd5024-1a51-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00289642


Oferty można składać do:
2023-07-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2023-07-13 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
e-zamówienia

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące