Zamawiający:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Dostawa materiałów biurowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

CPV:
30.19.20.00-1

Tryb zamówienia:
Tryb podstawowym w wariancie art. 275 pkt 1

Warunki:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.


Termin realizacji:
15.10.2024

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Na platformie e-Zamówienia
https://ezamowienia.gov.pl
w formie elektronicznej
Identyfikator zamówienia:
ocds-148610-02af4d86-5386-11ee-9aa3-96d3b4440790


Oferty można składać do:
2023-09-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2023-09-25 godz: 10:10

Miejsce otwarcia ofert:
e-Zamówienia

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące