Zamawiający:
1. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno


Tytuł przetargu:
Zakup samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem

CPV:
34.14.40.00-8 - pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34.14.45.10-6 - Pojazdy do transportu odpadów
34.14.45.11-3 - Pojazdy do zbierania odpadów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków (art. 22 ust. 1).

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu a także wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej.

VI. Dokumenty.
1. Wykonawca składając ofertę dołącza tylko (ust.1 pkt a-e) następujące dokumenty:
a) prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;
b) prawidłowo wypełniony formularz specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 2. Spełnieniem niniejszego warunku jest akceptacja warunków technicznych (wszystkie opcje na TAK),
c) oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 3. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnienia warunki udziału w postepowaniu (art. 25A ust. 1 pkt 1);
d) parafowany wzór umowy – Załącznik nr 4;
e) W przypadku kiedy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą składa stosowne oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej nie składa tego załącznika wraz z ofertą,
f) świadectwo homologacji na oferowany pojazd,
g) szczegółowa specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu.
2. Zamawiający w niniejszym postepowaniu zgodnie z art. 24aa PZP przewiduje zastosowanie „procedury odwróconej”. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania (art. 25.1-2):
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Dokument powinien być przedłożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące;
c) w przypadku kiedy wykonawca powołuje się w oświadczeniu (załącznik nr 3) na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy dołączyć do oferty zobowiązania podmiotów trzecich w zakresie wskazanym w oświadczeniu;
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy składający ofertę wykazali się w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, realizacją co najmniej dwóch podobnych zamówień, o wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia - załącznik nr 6;
h) oświadczenie, że wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
3. Dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (art. 24 ust. 11).
Wykonawca, który wraz z ofertą nie złożył oświadczenia (dział VI ust. 1 pkt d) – załącznik nr 5) o braku przynależności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o to samo zamówienie, które mogłaby prowadzić do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Załącznik nr 5a
4. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym Dziale, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.


Termin realizacji:
120 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Artur Lorczak

Miejsce składania ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sekretariat


Oferty można składać do:
2018-05-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-05-24 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
Sala konferencyjna


Kryteria wyboru:
Cena 60%
Gwarancja 25%
Termin dostawy 15%


Wadium:
Nie jest wymagane

Uwagi:

18.05.218

ODPOWIEDZI P1

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem”
i odpowiada na zadane pytania:


czy Zamawiający dopuszcza:

1. Podwozie ze zbiornikiem paliwa o pojemności 220l ? (w przypadku podwozia o rozstawie osi 3400-3500 mm miejsce na zbiornik paliwa jest ograniczony).

2. Podwozie z układem wydechowym dolnym umieszczonym między podłużnicami? (w przypadku pojazdów z silnikiem spełniającym normę emisji spalin euro 6 nie jest wymagane stosowanie wydechów górnych i dopuszcza się rozwiązanie z wydechem dolnym)?

3. Podwozie ze skrzynią biegów manualną zautomatyzowaną (w przypadku takiej skrzyni mamy możliwość jazdy w trybie manualnym-sekwencyjne przełączanie biegów  lub w trybie automatycznym, gdzie nie ma konieczności zmiany biegów przez kierowcę)?

4. Podwozie z manualną klimatyzacją fabryczną?

5. Zamawiający określił w opisie zabudowy urządzenie załadowcze z możliwością jednoczesnego opróżniania 2 pojemników o pojemności 110,120 i 240l. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie załadowcze było dzielone czy jednolite? Prosimy o doprecyzowanie opisu.
Ad.1
Zamawiający dopuszcza zbiornik paliwa o pojemności 220 litrów.

Ad.2
W związku z tym, że w tylnej strefie pojazdu przebywają pracownicy obsługujący śmieciarkę Zamawiający
nie dopuszcza dolnego układu wydechowego.

Ad.3
Zamawiający nie dopuszcza zautomatyzowanej skrzyni biegów.

Ad.4
Zamawiający dopuszcza zastosowanie manualnej klimatyzacji fabrycznej.

Ad.5
Jednolite urządzenie załadowcze.


ODPOWIEDZI P2

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem”
i odpowiada na zadane pytania:


W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym , proszę o odpowiedz , czy Zamawiający dopuści :

1. Czy Zamawiający dopuszcza podwozie wyposażone w przednią oś o nośności 8,0 t, pierwszą tylną oś o nośności 11,5 t i ostatnią oś skrętną podnoszoną o nośności 7,5t?

2. Czy Zamawiający dopuszcza podwozie wyposażone w dwa oddzielne fotele dla pasażerów, w tym jeden fotel środkowy umiejscowiony wyżej niż drugi fotel środkowy?

Ad.1
Zamawiający dopuszcza podwozie wyposażone w przednią oś o nośności 8,0t., pierwszą tylną oś pneumatyczną o nośności 11,5t. i ostatnią oś pneumatyczną, skrętną podnoszoną o nośności 7,5t.

Ad.2
Zamawiający dopuszcza zastosowanie 2 foteli dla pasażerów w tym jednego środkowego umiejscowionego wyżej niż drugi.


21.05.2018
ODPOWIEDZI P3

Zamawiający , działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017.1579 t.j.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup samochodu ciężarowego trzyosiowego z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem”
i odpowiada na zadane pytania:


Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza podwozie ze zbiornikiem adblue o pojemności 32 l? (w przypadku podwozia o rozstawie osi 3400-3500 mm i dopuszczonym przez Zamawiającego mniejszym zbiornikiem paliwa z 300 l na 220 l, zachodzi konieczność częstrzego tankowania, a ponadto producent podwozia zaleca do mniejszego zbiornika adekwatnie mniejszy zbiornik adblue)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę podwozia z zbiornikiem AdBlue o pojemności 32 l.


07.06.2018

Działając na podstawie art. 92 ust 1 PZP (Dz.U.2017.1579 t.j.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
WTC Sp. z o.o., ul. Polna 31, Długołęka, 55-095 Mirków
Wartość zamówienia: 580.700,00 zł netto
punkty: 100

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta spełnia wymagania określone w SIWZ, oraz kryterium jakimi są cena, termin dostawy oraz gwarancja
W postępowaniu złożono 3 oferty z czego jedna została odrzucona.


Firmy uczestniczące